2021 Volume 2 Issue 1

İçindekiler

Hakem Kurulu

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI: İSTANBUL’DAKİ
ÖNBÜRO ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

(Workıng Condıtıons In Hotel Enterprıses: A Research For Front Offıce Employees In Istanbul)
Adil DEMİR

PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİNDE KULLANILAN
KANTİTATİF VE KALİTATİF METRİKLERE YÖNELİK BİR
İNCELEME

(A Revıew Of Quantıtatıve And Qualıtatıve Meters Used In Marketıng Performance Measurement)
Yunus Emre GÜRSOY
Ertuğrul KARAKAYA

KİŞİLİK TİPLERİNİN GIDA NEOFOBİSİ VE GIDA NEOFİLİSİ
ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

(The Effect Of Personalıty On Food Neophobıa And Neophılıa: A Research In Nevsehır Provınce)
Tuğba DAĞ
Gülsüm TABAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN KATI ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  NEVŞEHİR İLİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
(Evaluation Of Solid Waste In Terms Of Sustainable Development: Swot Analysis For Nevsehir Province)
Çetin YILMAZ
Şükrü APAYDIN

2020 Volume 1 Issue 1

İçindekiler

Hakem Kurulu

TÜRKİYE’DE YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ
(Literature Review For Green Management Practices In Turkey)
Alperen TEKKELİ

TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(Related To Brandingand Errors In Brand Management In Tourism Enterprises A Qualitative Research)
Tansu Elif DİNÇ
Sevcan SOLUNOĞLU

İŞGÖRENLERDE ETİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ROLÜ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
(The Role Of Organizational Citızenship In The Formation Of Ethical Attitude And Behavior Of Employees: A Practice In Accommodation)
Yunus DOĞAN
Aziz Gökhan ÖZKOÇ

GASTRONOMİ TURİZMİ VE SİDE MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
(A General Evaluation On Gastronomy Tourism And Side Kitchen Culture)
Mahmut KÜÇÜK
Neslihan ONUR

SOKAK LEZZETLERİNİN KÜLTÜR, EKONOMİ, HİJYEN VE KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation Of Street Foods In Terms Of Culture, Economic, Hygiene And Women’s Employment)
Eylem IĞDIR

ÜNİVERSİTELERDE SUNULAN YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNE YÖNELİK KALİTE, DEĞER, RİSK ALGISININ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
(The Measurement Of The Quality, Value, Risk Perception And Costumer Satisfaction Towards Food And Beverage Services At Universities: A Research In Nevsehir Province)
Mahmut Doğan KAMIŞ
Aziz Gökhan ÖZKOÇ