2024 Volume 5 Issue 1

Full Issue

İçindekiler

Hakem Kurulu

Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin İncelenmesi: Mersin Örneği (Examination of Geographical Indication Products Within The Scope of Gastronomic Tourism: The Case of Mersin……………………………………………………………………………….1-15 Cevat ERCİK

Türkiye’deki Michelin Yıldızlı Restoranların Yıldız Aldıktan Sonraki Google Yorumlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Google Reviews of Michelin Starred Restaurants in Turkey After Receiving A Star) ………………………………………………………………………….. 16-30
Zehra ÇELİK

Yerel Halkın Turizme Yönelik Metaforik Algıları: Sinop Örneği (Metaphorical Perceptions of Local People Towards Tourism: Sinop  Example) …………………………………………….. 31-41
Özlem KÖMÜRCÜOĞLU, Emre ÇİLESİZ

Turizm Sektöründe Moda Kavram Olarak Yeşil Yönetim ve Ekolojik Oteller: Hilton Oteli Örneği (Green as a Fashion Concept in Tourism Sector Management and Ecological Hotels: The Example of Hı̇ lton Hotel) ……………………………………………………………. ..42-53
Yakup DİNÇ, Ayhan GÖKDENİZ

WOS Veri Tabanındaki Bisiklet Turizmi İle İlgili Makalelerin Görsel Haritalama İle Analizi (Analysis of Articles on Bicycle Tourism in The WOS Database Using Visual Mapping) ………………………………………………………………………………………………………………………. 54-65 Hasan Hüseyin OKUR, Makbule CİVELEK

Karadeniz Bölgesi’ndeki At Çiftlikleri: Çevrim İçi Müşteri Yorumları (Horse Farms in the Black Sea Region: Online Customer Reviews) …………………………………………………… 66-75
Beyza Saadet KOCAMAN, Can AKTUNA

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Kırsal Turizm: Şirince Örneği (Rural Tourism in The Fight Against Rural Poverty: The Case of Şirince) ……………………………………………………… 76-88
Yusuf ÇUHADAR

Elektronik Spor Faaliyetlerinde Öz-Yeterlilik ve Sosyalleşmenin Demografik Değişkenlere Göre Farklılığı: Adölesan Bireyler Üzerinde Bir Çalışma (Differences in Self-Efficacy and Socialization in Electronic Sports Activities According to Demographic Variables: A Study on Adolescents) ……………………………………………………………………………………………. 89-107
Yiğit GÜVEN, Muharrem TUNA

Kadın Aşçıların İş Yaşamında Karşılaştığı Sorunların ve Cinsiyet Ayrımcılığı Algısının İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma (The Effect of the Problems Encountered by Female Chefs in Business Lıfe and the Perception of Gender Discrimınation on The Tendency to Quit Work: A Research in Hotel Enterprises) …………………………………………………………………………………………………………………… 108-121 Filiz ARSLAN

Bu görselin Alt özniteliği boş. Dosya adı: 88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.