İçindekiler

Hakem Kurulu

Boş Zamanda Sıkılma Algısı ile Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Algılanan Sosyal Desteğin Rolü
(The Role of Perceived Social Support in the Relationship Between Leisure Boredom Perception and Risky Behaviors of University Students)
Ali İSKENDER

Paternalizm ve Paternalistik Liderlik Üzerine Bir İnceleme
(A Review on Paternalism and Paternalistic Leadership)
Döndü Nur SAĞDIÇ

Çanakkale Destinasyonu Turistik Çekiciliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Dardanos Tümülüsü Örneği
(A Research on Determination of Tourist Characteristics of The Destination of Canakkale: The Case of Dardanos Tumulus)
Neciphan ATSIZ

Mutfak Çalışanlarının Örgütsel Destek Algılarının İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
(The Effect of Cuisine Employees’ Organizational Support Perceptıons’ on Work Alienation Tendencies: An Investigation in Nevşehir Province)
Serkan ZARO, Aziz Gökhan ÖZKOÇ

Türk Mutfağında Av Etleri
(Game Meats in Turkish Cuisine)
Tufan SÜREN

Turizmde Bürokratik ve Siyasal Engeller: AB Genişleme Sürecinin İncelenmesi
(Bureaucratic and Political Barriers in Tourism: Examination of The EU Enlargement Process)
Hakan ALAKUŞ, Ferhat TOPBAŞ

Kültürel Rekreasyon Faaliyetlerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından İncelenmesi: Konya İli Örneği
(Examination of Cultural Recreation Activities in Terms of Destination Marketing: The Case of Konya Province)
Fatmanur Kübra AYLAN

Otel İşletmelerinde Dijital Liderlik Tarzının Bireysel Performansa Etkisi: Antalya’da Bir Uygulama
(The Effect of Digital Leadership Style on Individual Performance in Hotel Businesses: A Study in Antalya
Özlem ÖZBEK, Abdullah TARINÇ


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.