Yazım Kuralları

Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz.

Rota journal APA 6 yazım kurallarını ve kaynak gösterme biçimini kullanmaktadır.

-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır.

-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) yirmi sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.

Sayfa Yapısı: A4 ebadında, Palatino Linotype 10 punto

Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm

Satır aralığı 1,15

Ana başlıklar: 12 punto Palatino Linotype – Tüm harfler büyük

Alt Başlıklar:   12 punto Palatino Linotype – Sadece baş harfler büyük

Metnin Geneli: 10 punto Palatino Linotype

Başlıklar sola yaslı ve girinti kullanılmadan yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Palatino Linotype 10 punto kullanılmalıdır.

Kaynak Gösterimi

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad’a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye’de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green & Goodman, 2015: 45).

veya

Green & Goodman’a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  ‘vd.’ ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter  ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

İlk gönderme

(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

(TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: Akbulut & Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kitap

Soyadı, Adının ilk harfi-Büyük Harf- (Yayın yılı). Kitabın Başlığı, Yayın yeri, Yayınevi.
Correia, D. (2014). Business Continuity, New York, Elseiver.

Kitap Bölümü

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Bölüm Başlığı, Editör Soyadı, Adının ilk harfi, Kitabın Başlığı, Yayınevi, Yayın yeri, Sayfa aralığı.
Miller, F.A. (2015).  Managing Risks in Business, Jackson, A. (Ed.), Business Management, New York, NY, Elsevier, 15-20.

Dergiler

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Makale başlığı, Derginin adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.
Yuksel, A.D. and Yazıcı, M. (2015). Price reversals and price continuations following large price movements, Journal of Business Management, 30 (2), 15-27.

Bildiriler

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Bildiri başlığı, Editör Soyadı, Adının ilk harfi (Ed.), Kongre Adı, Yayın yeri, Yayıncı, sayfa aralığı.

Jakkilinki, R., Georgievski, M. & Sharda, N. (2007). Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner, in Information and Communication Technologies in Tourism, in Ljubljana, Slovenia, 2-5 April 2007, Vienna, Springer-Verlag, 12-32.

Elektronik Kaynaklar

Kullanılan kaynak online bir kaynak ise, referansın sonunda URL adresi ve erişim tarihi verilmelidir.

Aktan, C.C. (2018), Girişimci kimdir?, http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/girisimcilik-teorisi/girisimci-kimdir.htm (Erişim tarihi: 15 Kasım 2020).