2021 Volume 2 Issue 1

İçindekiler

Hakem Kurulu

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI: İSTANBUL’DAKİ
ÖNBÜRO ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

(Workıng Condıtıons In Hotel Enterprıses: A Research For Front Offıce Employees In Istanbul)
Adil DEMİR

PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİNDE KULLANILAN
KANTİTATİF VE KALİTATİF METRİKLERE YÖNELİK BİR
İNCELEME

(A Revıew Of Quantıtatıve And Qualıtatıve Meters Used In Marketıng Performance Measurement)
Yunus Emre GÜRSOY
Ertuğrul KARAKAYA

KİŞİLİK TİPLERİNİN GIDA NEOFOBİSİ VE GIDA NEOFİLİSİ
ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

(The Effect Of Personalıty On Food Neophobıa And Neophılıa: A Research In Nevsehır Provınce)
Tuğba DAĞ
Gülsüm TABAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN KATI ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  NEVŞEHİR İLİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
(Evaluation Of Solid Waste In Terms Of Sustainable Development: Swot Analysis For Nevsehir Province)
Çetin YILMAZ
Şükrü APAYDIN