2021 Volume 2 Issue 1

 

İçindekiler

Hakem Kurulu

Otel İşletmelerinde Çalışma Koşulları: İstanbul’daki Önbüro Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
(Working Conditions in Hotel Enterprises: A Research For Front Office Employees in Istanbul)
Adil DEMİR

Pazarlama Performans Ölçümlemesinde Kullanılan Kantitatif ve Kalitatif Metriklere Yönelik Bir İnceleme
(A Review of Quantitative and Qualitative Meters Used in Marketıng Performance Measurement)
Yunus Emre GÜRSOY
Ertuğrul KARAKAYA

Kişilik Tiplerinin Gıda Neofobisi ve Gıda Neofilisi Üzerine Etkisi: Nevşehir’de Bir Araştırma Örneği
(The Effect of Personality on Food Neophobia And Neophilia: A Research in Nevsehir Province)
Tuğba DAĞ
Gülsüm TABAK

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Katı Atıkların Değerlendirilmesi:  Nevşehir İline Yönelik Swot Analizi
(Evaluation of Solid Waste in Terms of Sustainable Development: Swot Analysis For Nevsehir Province)
Çetin YILMAZ
Şükrü APAYDIN

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.